2
HL – Day quay tuig

Cung cấp dây quai túi xách SLL

 Công ty Hỷ Lộc chuyên cung cấp dây quai ép nhiệt để sử dụng cho túi vải ép nhiệt & túi may với SLL.